Microsoft Word - İÇİNDEKİLER_c3fe4156 - page 118

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Sayı: 313/Mayıs 2014
111
TAHSİL ZAMANAŞIMININ
VERGİ İDARESİ TARAFINDAN
YIL SONLARINDA MÜKELLEF
ADINA YAPILAN ÖDEMELERLE
KESİLMESİNİN MÜKELLEF
HAKLARI BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gökhan KORHAN
Özgür ÖZKAN
Vergi Müfettişi
E. Vergi Müfettişi
1. GİRİŞ
ergi borcunun talep hakkını
otadan kaldıran zamanaşımı,
ödeme dışında vergi borcunu sona
erdiren nedenlerden biridir. Zama-
naşımı, idarenin alacağını takip et-
mekte göstermiş olduğu ihmalin bir
sonucu olarak vergi borçlusunun ya-
rarına olarak düzenlenmiştir. Zama-
naşımı kavramının kanunlarda dü-
zenlenmiş olması vergi yükümlüle-
rinin psikolojik ve ekonomik düzen-
lerinin korunması açısından da göz
ardı edilemeyecek bir öneme sahip-
tir.
Kanuni düzenlemede, zamanaşımı,
tahakkuk ve tahsil zamanaşımı ol-
mak üzere ikiye ayrılmış ve söz ko-
nusu sürenin işlemesini engelleyen
haller ile birlikte düzenleme altına
alınmıştır. Bununla birlikte, vergi
yargısı organlarında geçen süre için-
de zamanaşımının işlemeyeceğine
ilişkin düzenlemelere yer verilme-
miş, bu tür boşluklar Danıştay karar-
ları ile doldurulmuştur.
(1)
Çalışmamızda vergi hukukunda
__________________
(1)
Gürlek, Sedef Pelin, Vergi Hukukunda Zamanaşımı,
V
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...232
Powered by FlippingBook